FAQ EN

1 How do I access the Certificate Portal?

You must be invited by your contact person at Stigterstaal. If you placed an order yourself, but did not provide a specific e-mail address for the certificates, the invitation should already have been sent to you. If this is not the case, enquire at your contact person at Stigterstaal.You must be invited by your contact person at Stigterstaal. If you placed an order yourself, but did not provide a specific e-mail address for the certificates, the invitation should already have been sent to you.

If this is not the case, enquire at your contact person at Stigterstaal.If you would like more information about creating an account or about correct use of the Portal, please read our manual.

2 I received an invitation, but I am unable to create an account.

Your company may have internal security measures for creating external (Microsoft) accounts. Request assistance from your local IT administrator. Your IT administrator must then create an account using the invited e-mail address. Otherwise, this will cause problems when you log in.

3 I would like to receive an invitation for the Certificate Portal at a different e-mail address.

In this case, please contact your contact person at Stigterstaal, who will send you an invitation to the e-mail address you provided.

If you would like more information about creating an account or about the exact use of the Portal, please read our manual.

4 I already have an account, but I am experiencing difficulties logging into the Certificates Portal. The Portal does not recognise the account/e-mail address I am trying to log in with.

Your current work e-mail address may be a "Microsoft account". Since the Portal requires the creation of a "new" account (but with the same e-mail address) it is possible that your computer confuses the 2 accounts (but with the same e-mail address). It is recommended to use a different web browser than the one you normally use in order to log into your "certificate portal account". If you nevertheless want to use the same browser, we recommend switching your internet browser to "incognito mode". This will avoid a conflict between the two accounts.

It is also possible that the e-mail address used for logging in is a different e-mail address than the one registered (e.g. a certificate e-mail address instead of a personal e-mail address). Please make sure that you are logged in specifically with the registered e-mail address. If you nevertheless want to create an account on your personal e-mail address, you can submit a request with your contact person at Stigterstaal.

5 The Certificates Portal shows that my account has been blocked.

Your Microsoft account for the certificate portal is blocked, and it is not clear why. The following message appears: "Your account has been blocked." Click on "Next" and follow the instructions. Then enter your phone number and you will receive a code to deactivate the block.

6 I lost/ forgot my login details (username and/or password).

If you have forgotten your password, click on the "I forgot my password" button. For more information, please contact your contact person at Stigterstaal.

7 Why are my certificates not visible on the Certificate Portal?

 1. The materials for my order have not yet been delivered and the certificates are not yet visible in the Portal.
  They will be published on the Portal within 1 working day at the latest.
 2. The materials for my order have already been delivered, but the certificates are not yet visible in the Portal.
  They will be published on the Portal within 1 working day at the latest. Should you need the certificates sooner, please contact your contact person at Stigterstaal to discuss the options available.
 3. Delivery was made more than 1 working day ago and the certificates are not available.
  Please contact your contact person directly at Stigterstaal.
 4. The factory certificates are already available on the portal, but I do not see the recertification documents.
  These are located in a different location on the portal than the factory certificates. The factory certificates can be found under "Certificates" and recertification documents under "Recertification" (this is located next to the heading "Certificates").

  If the recertification documents are not yet on the portal, Stigterstaal does not yet have these documents yet. Please contact your Stigterstaal contact person for the current status of these recertification documents. He or she will then contact the specific classification office.

8 How do I know if the certificates for my order are available on the Portal?

You can receive a notification when certificates become available. The notification will be delivered to the e-mail address used to create your account. You can receive the notification per certificate (not recommended) / per day (summary) / per week (summary). A description is provided in the manual how to do this.

It is recommended that you do not set the notification to "per certificate", because you will then receive an e-mail for each certificate.

9 I want to download the certificates in one batch per order

This can be done in several ways, as explained in the manual for the Portal.

10 I would like a separate overview of my orders with specific heat/plate numbers per item.

On the Portal you can export a complete specification of your data to Excel. You can read exactly how to do this in the Certificate Portal manual.

11 How can I remember the link to login to the Portal?

It is recommended that you create a shortcut on your desktop that links to the Portal, or save it as a favourite in your web browser.

12 What should I do with my username and password.

Save the username (the e-mail address used to create your account) and the password in a secure location (hardcopy or digital). It is possible to request a new password, but this will take some time. We therefore recommend that you keep your data securely. If you are unsure about the e-mail address used to create an account, please contact your Stigterstaal contact person.

FAQ NL

1 Hoe kan ik toegang krijgen tot het Certificaten Portal?

U moet worden uitgenodigd door uw contactpersoon bij Stigterstaal. Bent u zelf degene die besteld en heeft u geen specifiek certificaten e-mailadres opgegeven, dan zou de uitnodiging reeds verstuurd moeten zijn aan u. Is dat niet het geval, neemt u dan alstublieft contact op met uw contactpersoon bij Stigterstaal.

Mocht u meer info willen over het aanmaken van een account of over de juiste gebruik van het Portal, leest u dan alstublieft onze handleiding.

2 Ik heb een uitnodiging ontvangen maar het lukt me niet om een account aan te maken.

Uw bedrijf heeft mogelijk een interne beveiliging voor het aanmaken van externe (Microsoft) accounts. De interne IT-afdeling moet hier voor worden ingeschakeld. Als dit het geval is, kan uw IT-collega het account creëren op het uitgenodigde emailadres. Anders zal dit problemen opleveren op het moment dat u gaat inloggen.

3 Ik ontvang graag op een ander emailadres de uitnodiging voor het Certificaten Portal.

Neemt u in dit geval contact op met uw contactpersoon van Stigterstaal. Deze zal naar het door u opgegeven emailadres een uitnodiging sturen.Neemt u in dit geval contact op met uw contactpersoon van Stigterstaal. Deze zal naar het door u opgegeven emailadres een uitnodiging sturen

Mocht u meer info willen over het aanmaken van een account of over de precieze gebruik van het Portal, leest u dan alstublieft onze handleiding.

4 Ik heb reeds een account maar heb problemen met inloggen op het Certificaten Portal. Het Portal herkent het account/emailadres niet waarmee ik probeer in te loggen.

Mogelijk is uw huidige werk e-mailadres een “Microsoft-account”. Doordat er voor het Portal een “nieuw” account moet worden aangemaakt (wel hetzelfde emailadres) kan het zijn dat uw computer de 2 accounts (wel dus met het zelfde emailadres) door elkaar haalt. Om alsnog in te loggen op uw “certificatenportaal-account” is het aan te raden om een andere webbrowser te gebruiken dan waar u standaard mee werkt. Wilt u toch dezelfde browser gebruiken dan raden wij u aan te werken in de “incognito-modus” van uw internetbrowser. In dat geval zal er geen botsing ontstaan tussen beide account.

Het is ook mogelijk dat het emailadres waarmee wordt ingelogd, een ander emailadres is dan dat er geregistreerd is (bijvoorbeeld een certificaten emailadres i.p.v. een persoonlijk emailadres). Zorgt u er dan voor dat er specifiek wordt ingelogd met het aangemelde emailadres. Mocht u toch ook op uw persoonlijke emailadres een account willen creëren, vraagt u deze dan gerust aan bij uw contactpersoon van Stigterstaal.

5 Het Certificaten Portal geeft aan dat mijn account is geblokkeerd.

Zonder een duidelijke oorzaak is uw Microsoft account van het certificatenportal geblokkeerd. De volgende melding verschijnt: “Your account has been blocked”. Volg de instructies die hierbij worden aangegeven door te klikken op “Next”. U kunt vervolgens uw telefoonnummer invoeren en ontvangt daarop een code waarmee u de blokkering aangedaan kan maken.

6 Ik ben mijn inlog gegevens (gebruikersnaam en/of wachtwoord) kwijt/vergeten.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u klikken op de knop “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”. Voor overige gegevens kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Stigterstaal.

7 Waarom zijn mijn certificaten niet zichtbaar op het Certificaten Portal?

 1. De materialen van mijn order zijn nog niet geleverd en de certificaten zijn nog niet zichtbaar in het Portal.
  Deze zullen binnen uiterlijk 1 werkdag gepubliceerd worden op het Portal.
 2. De materialen van mijn order zijn reeds geleverd maar de certificaten zijn niet zichtbaar in het Portal.
  Deze worden uiterlijk binnen 1 werkdag gepubliceerd op het Portal. Mocht u de certificaten toch eerder nodig hebben, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Stigterstaal voor de mogelijkheden.
 3. De levering is langer dan 1 werkdag geleden en de certificaten zijn niet beschikbaar.
  Neemt u dan alstublieft direct contact op met uw contactpersoon bij Stigterstaal.
 4. De fabriekscertificaten zijn reeds beschikbaar op het portaal echter mis ik de her-certificatie documenten.Deze kunt u vinden op een andere plaats op het portaal dan waar de fabriekscertificaten staan. De fabriekscertificaten kunt u vinden onder “Certificates” en mogelijk her-certificatie documenten onder “Recertification” (deze bevindt zich naast het kopje “Certificates”).

  Staan de her-certificatie documenten nog niet op het portaal dan is Stigterstaal zelf ook nog niet in het bezit van deze documenten. Voor een actuele status van deze her-certificatie documenten kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Stigterstaal. In dat geval zullen zij contact opnemen met het specifieke classificatiebureau.

8 Hoe weet ik of de certificaten van mijn order beschikbaar zijn op het Portal?

U kunt een melding ontvangen als er certificaten beschikbaar komen. Deze notificatie ontvangt u op het emailadres waarop uw account is gecreëerd. U kunt de notificatie per certificaat (niet aanbevolen) / per dag (samenvatting) / per week (samenvatting) ontvangen. Hoe u dit kunt instellen, kunt u vinden in de handleiding.

U wordt geadviseerd om de notificatie niet op “per certificaat” te zetten, omdat u dan voor elk certificaat een email krijgt.

9 Ik wil de certificaten per order in één keer downloaden.

Dit kan op verschillende manieren, die u vindt uitgelegd in de handleiding van het Portal.

10 Ik wil graag een apart overzicht van mijn orders met specifieke heat/plaatnummers per item.

U kunt op het Portal een volledige specificatie van uw gegevens exporteren naar Excel. Hoe u dit precies kunt doen, kunt u lezen in de handleiding van het Certificaten Portal (LINK).

11 Hoe kan ik de link onthouden waarmee ik kan inloggen op het Portal?

U wordt aangeraden om een snelkoppeling op uw bureaublad te plaatsen die naar het Portal linkt, of deze in uw webbrowser op te slaan als favoriet.

Wat doe ik met mijn gebruikersnaam en wachtwoord.

Slaat u deze alstublieft ergens op (hardcopy of digital). Zowel de gebruikersnaam (het emailadres waarmee uw account is aangemaakt) als het wachtwoord. Het is mogelijk om een nieuw wachtwoord aan te vragen, echter vraagt dit wel wat tijd. Daarom wordt u aangeraden om uw gegevens goed te bewaren. Mocht u twijfelen over het emailadres waarop een account is gecreëerd neemt u dan contact op met uw contactpersoon van Stigterstaal.

FAQ DE

1 Wie erhalte ich Zugang zum Zertifikate-Portal?

Um Zugang zum Portal zu erhalten benötigen Sie eine Einladung von Ihrer Kontaktperson bei Stigter-staal. Wenn Sie selbst die Bestellung getätigt, aber noch keine spezielle E-Mail-Adresse für Zertifikate angegeben haben, sollte die Einladung bereits an Sie versendet worden sein. Ist das nicht der Fall, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kontaktperson bei Stigterstaal in Verbindung.

Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos oder zum richtigen Gebrauch des Portals finden Sie in unserer Anleitung.

2 Ich habe zwar eine Einladung erhalten, kann aber trotzdem kein Konto einrichten.

Ihr Unternehmen verwendet möglicherweise einen internen Schutz gegen das Erstellen von externen (Microsoft-)Konten. Nehmen Sie hier zunächst Kontakt mit Ihrer internen IT-Abteilung auf. Besteht ein solcher Schutz, kann Ihr IT-Kollege das Konto für die eingeladene E-Mail-Adresse erstellen. Andernfalls kann dies zum Zeitpunkt Ihres Einloggens zu Problemen führen.

3 Ich möchte die Einladung zum Zertifikate-Portal gerne an eine andere E-Mail-Adresse zugesendet er-halten.

In diese Falle setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kontaktperson bei Stigterstaal in Verbindung. Bitten Sie diese, die Einladungsmail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse zu senden.In diese Falle setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kontaktperson bei Stigterstaal in Verbindung. Bitten Sie diese, die Einladungsmail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse zu senden

Weitere Informationen zum Erstellen eines Kontos oder zum genauen Gebrauch des Portals finden Sie in unserer Anleitung.

4 Ich verfügte bereits über ein Konto, habe jedoch Probleme beim Einloggen in das Zertifikate-Portal. Das Portal erkennt das Konto/die E-Mail-Adresse nicht, in das/mit dem ich mich einloggen möchte.

Bei Ihrer aktuellen Arbeits-E-Mail-Adresse handelt es sich ggf. um ein „Microsoft-Konto“. Da für das Portal ein „neues“ Konto erstellt werden muss (für dieselbe E-Mail-Adresse), besteht die Möglichkeit, dass Ihr Computer diese 2 Konten (mit eben derselben E-Mail-Adresse) durcheinander bringt. Um sich nachträglich noch in Ihrem „Zertifikate-Portal-Konto“ einloggen zu können, empfehlen wir Ihnen, einen anderen Browser als den sonst verwendeten zu nutzen. Wenn Sie allerdings keinen anderen Browser nutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, den „Inkognito-Modus“ Ihrem genutzten Browsers einzuschalten. In diesem Modus sollte es dann keine Überschneidung zwischen den beiden Konten mehr geben.

Ggf. ist es auch möglich, dass es sich bei der E-Mail-Adresse, mit der eingeloggt wird, um eine andere Adresse als die registrierte handelt (z. B. einer E-Mail-Adresse für Zertifikate anstatt einer persönlichen E-Mail-Adresse). Sorgen Sie daher zunächst dafür, dass sich speziell mit der zuvor angegebenen E-Mail-Adresse eingeloggt wird. Wenn Sie jedoch auch ein Konto mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse erstellen möchten, setzten Sie sich hier ebenfalls mit Ihrer Kontaktperson bei Stigterstaal in Verbindung.

5 Das Zertifikate-Portal gibt an, dass mein Konto gesperrt wurde.

Ihr Microsoft-Konto wurde aus nicht nachvollziehbaren Gründen vom Zertifikate-Portal gesperrt. Die folgende Meldung wird angezeigt: „Ihr Konto wurde gesperrt“. Klicken Sie in diesem Falle auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen. Anschließend können Sie Ihre Telefonnummer eingeben, woraufhin Sie einen Code zum Aufheben der Sperre erhalten.

6 Ich habe meine Einlogdaten (Nutzername und/oder Passwort) verloren/vergessen.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie bitte auf „Ich habe mein Passwort vergessen“ Wegen der weiteren Daten wenden Sie sich bitte an Ihre Kontaktperson bei Stigterstaal.

7 Warum sind meine Zertifikate im Zertifikate-Portal nicht sichtbar?

 1. Das Material aus meiner Bestellung wurde noch nicht geliefert, zudem sind die Zertifikate im Portal noch nicht sichtbar
  Diese werden innerhalb von spätestens 1 Werktag im Portal veröffentlicht.
 2. Das Material aus meiner Bestellung wurde bereits geliefert, die Zertifikate sind im Portal allerdings nicht sichtbar.
  Diese werden innerhalb von spätestens 1 Werktag im Portal veröffentlicht. Sollten Sie die Zertifikate jedoch bereits früher benötigen, setze Sie sich bitte mit Ihrer Kontaktperson bei Stigterstaal in Ver-bindung, um die jeweiligen Möglichkeiten zu besprechen.
 3. Die Lieferung erfolgte bereits vor mehr als 1 Werktag, die Zertifikate stehen im Portal jedoch noch nicht zur Verfügung.
  Setzen Sie sich n diesem Falle bitte umgehend mit Ihrer Kontaktperson bei Stigterstaal in Verbin-dung.
 4. Die Werkszertifikate stehen im Portal bereits zur Verfügung, jedoch scheinen die Rezertifizierungs-dokumente zu fehlen.
  Diese befinden sich an einer anderen Stelle des Portals als der, an welcher Sie auch die Werkszerti-fikate finden. Die Werkszertifikate finden sie unter „Zertifikate“, die möglichen Rezertifizierungsdo-kumente unter „Rezertifizierung“ (diese befindet sich neben der Überschrift „Zertifikate“).

  Sofern die Rezertifizierungsdokumente noch nicht im Portal zur Verfügung stehen, könnten diese bei Stigterstaal selbst noch nicht eingegangen sein. Um einen aktuellen Status dieser Rezertifizie-rungsdokumente zu erhalten, setzten Sie sich mit Ihrer Kontaktperson bei Stigterstaal in Verbin-dung. Diese nimmt daraufhin Kontakt mit der jeweiligen Klassifizierungsstelle auf.

8 Wie weiß ich, ob die Zertifikate zu meiner Bestellung im Portal zur Verfügung stehen?

Sie können sich melden lassen, wenn Zertifikate zur Verfügung stehen. Diese Meldung wird Ihnen an die E-Mail-Adresse gesendet, mit welcher Sie Ihr Konto erstellt haben. Sie können sich die Meldungen pro Zertifikat (nicht empfohlen) oder pro Tag oder wöchentlich (jeweils als Zusammenfassung) zusenden lassen.

Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Meldungen nicht auf „pro Zertifikat“ zu stellen, da Sie sonst für jedes Zertifikat eine E-Mail erhalten.

9 Ich möchte die Zertifikate pro Ordner auf einmal herunterladen.

Dies ist auf verschiedene Art und Weise möglich. Eine entsprechende Anleitung hierzu finden Sie in www.stigterstaal.nl/certificates.

10 Ich möchte von meinen Bestellungen gerne eine gesonderte Übersicht mit den jeweiligen Schmelznum-mern/Kennzeichen pro Artikel.

Sie können im Portal eine vollständige Auflistung Ihrer Daten nach Excel exportieren. Eine Anleitung hierzu finden Sie im Leitfaden des Zertifikate-Portals.

11 Wie kann ich den Link zum Einloggen ins Portal speichern?

Wir empfehlen Ihnen, auf Ihrem Bildschirm eine Verknüpfung zum Portal zu erstellen oder den Link als Lesezeichen in Ihrem Browser zu speichern.

12 Was mache ich mit meinem Benutzername und Passwort?

Notieren Sie dieses bitte auf Papier oder speichern Sie es digital ab. Dies gilt für sowohl den Benutzer-namen (die E-Mail-Adresse, mit welcher das Konto erstellt wurde) als auch das Passwort. Zwar ist es möglich, ein neues Passwort anzufragen, dieses benötigt allerdings etwas Zeit. Aus diesem Grunde emp-fehlen wir Ihnen dringend, Ihre Daten gut aufzubewahren. Bei Zweifeln über die E-Mail-Adresse, mit welcher Sie ein Konto erstellt haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kontaktperson bei Stigterstaal in Verbindung.

If you have any questions, don't hesitate to get in touch with us at: +31 (0)183 633 788 or sales@stigterstaal.nl